ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", ГР. ДОСПАТ...

 

С решение №704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 год. Правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административно обслужване в предучилищно и училищно образование, съгласно чл.28 от Административно- процесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, за услугите, извършени от организациите.

 

1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

2. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием – информация

Процедура по преместване на ученик Изтегли от тук…

Заявление/за записване/ до директора на училището тук…

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

3. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите. – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити  – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

6. Издаване на диплома за средно образование  – инфорация
Услугата не се предоставя по електронен път.

 

7. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

ЗАЯВЛЕНИЕ до директора на училището  

 

8. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

 

9. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – информация

Услугата не се предоставя по електронен път

ЗАЯВЛЕНИЕ до директора на училището  

 

10. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)  – информация

Услугата не се предоставя по електронен път

ЗАЯВЛЕНИЕ до директора на училището  

 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугите: soudospat@abv.bg