OТКРИТИ УРОЦИ

 

„Учителите държат бъдещето на народа в ръцете си“ – П. Р. Славейков

В СУ „Димитър Благоев”, град Доспат, се проведе открит урок по литература на тема: „Човекът и изкуството“ (обобщение) с учениците от 6. клас.  Урокът беше интересен и за учениците, и за гостите, защото се използваха както традиционни методи и форми на обучение, така и различни интерактивни методи: „мозъчна атака” ;организиране на индивидуална, по двойки и групова работа; проектна дейност; презентиране и др.
На урока присъстваха: Емил Хавальов- директор на СУ, Илиана Якимова- ст. учител по БЕЛ, Веселин Сариев- ст. учител по БЕЛ и руски език, Севдалина Моллова – ст. учител по английски език, Светослава Джинсова - ст. учител по английски език, и Алина Малинова – ст. учител по биология и здравно образование.

 

 

 

Поредният иновативен незабравим урок по литература в 6. клас

Учениците от 6. клас разкриха своите познания по литература чрез умело подбрани интерактивни форми на обучение- работа по групи, работа по проект, словесен портрет- съпоставителна характеристика на герои по избор от главата „Представлението“ от романа ,,Под игото”. В словесния портрет бяха представени: • Външността на героите. • Поведение.
• Обществено положение. • Отношение на другите герои към даден герой. • Презентирано бе и резюме на главата „Представлението“ от романа „Под игото“. 
Умелата употреба на разнообразие от методи и прийоми за създаването на съвременен градивен на познания урок бе ръководна при подготовката и осъществяването на настоящия интерактивен урок.

 

 

 

 

„Най-важното явление в училище, най-поучителният предмет, най-живият пример за ученика е самият учител.“ - Фридрих Дистервег

 

„Учител, който обучава, без да е вдъхнал у учениците си желание да учат, кове студено желязо.“ - X Ман

 

 

 

ОТКРИТ УРОК ПО АСТРОНОМИЯ В СУДимитър Благоев“, град Доспат

L_kosmosL_kosmosL_kosmosjquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9
 

В СУ „Димитър Благоев“, град Доспат се проведе открит урок на тема „Космоса, реалност и бъдеще“  с ученици от 11 клас. Основен лектор беше гостът от САЩ  Маргарет Скърлет – специалист по космически изследвания към НАСА, работи същевременно в компанията БОИГ направление космически апарати и совалки.
Чрез презентация, г-жа Скърлет запозна любознателната аудитория с изграждането, функционирането и системата на управление на международната космическа станция. Лекцията завърши с дискусия. На учениците бяха раздадени рекламни материали и стикери.
Тази среща беседа се организира от Емил Хавальов, директор на СУ “Димитър Благоев“, фондация „Динамис“ с ръководител Гроздан Стоевски и международната организация ЕСИР.

L_kosmosL_kosmosL_kosmos

 

 

 

 „КОЙТО НЕ ЗНАЕ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, НЕ ПОЗНАВА И РОДНИЯ СИ.“ – ГЬОТЕ.

ОТКРИТ УРОК, ПОСВЕТЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ- 26 СЕПТЕМВРИ

На 26 септември 2018 година в сградата на СУ „Димитър Благоев“, град Доспат, се проведе открит урок с учениците от 10 а и 12 а клас под ръководството на учителите по английски език -г-жа Севдалина Моллова, и по български език и литература- г-жа Ваня Мутафчева, посветен на Европейския ден на езиците– 26 септември, под мотото „Единство в многообразието“.
На иновативния урок присъстваха директорът на СУ г-н Емил Хавальов, г-жа Росица Кадиева и г-жа Алие Багрянова.
Обединени от любовта към общуването и любознанието, учениците припомниха максимата, че езикът е богатство и ключ към нови светове- те пресъздадоха откъс от диалога на Ромео и Жулиета на Шекспир на български и английски език. В областта на музиката разпознаваха езика, на който се пеят техни любими песни.Чрез презентация- викторина, учениците показаха своите знания за Европейския ден на езиците. Умело се справиха с разпознаването на символите- националните флагове на различните европейски държави.
Урокът започна с химна на Европа и завърши с кръшно родопско хоро, което символизира единството между хората.

още снимки от урока ...

още снимки от урока ...

 

 

 

 

България и българското в творчеството но Иван Вазов

още снимки от урока ....

Във връзка с културните и образователните инициативи, посветени на Седмицата на четенето, на 14.12.20217 година се проведе интерактивен урок в 7. клас на тема: „България и българското в разказа „Една българка” на Иван Вазов”. 
Наред с утвърдените методи и форми на обучение в съвременното българско училище започва да се отделя все по-голямо внимание и на интерактивните. Практиката показва, че учениците приемат с лекота и интерес всяка нестандартна форма на преподаване.  В проведения урок присъстваше творческото преплитане на театър, на интегриране на знания от ученици от 7. клас и 11. клас, на преминаване от творчеството на Вазов към творчеството на Ботев, на символното присъствие на значими в българската литературата символи на „реката”, „гората”.  Учениците от 7. клас приеха предизвикателството да се превъплътят в образите на баба Илийца и бунтовника и като истински актьори представиха двете срещи на героите от разказа. Ученичките от 11. клас, Биляна и Нелина, които също изучават творчеството на Вазов, подготвиха презентация с художествена информация за разказа и викторина и заедно с тях проверихме и затвърдихме знанията на седмокласниците.
Похвални са резултатите на учениците по време на урока, който се превърна в литературен празник за всички участници и присъстващи.


 

УРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литература.

УРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литератураУРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литератураУРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литератураУРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литература

Традиционният подход, при който ученикът заучава полученото наготово от учителя или учебника, убива откривателския дух, лишава детето от възможността само да прави своите открития, да гради свои хипотези и съответно да се стреми да ги докаже. Съвременният ученик трябва непрестанно да бъде заинтригуван, да бъде провокиран да мисли, да развива себе си.  Създаването на траен интерес към обучението по български език, преодоляването на инертността на учениците и убеждаването им, че получаваните от тях знания са с практическа стойност, стават достижими, ако дидактическият процес се активизира и прагматизира и в него се внесе разнообразие. Това може да се постигне, като в синхрон с традиционните се въвеждат и иновационни методи, похвати, техники. Към новаторския инструментариум се отнасят и интерактивните игри. Тяхното съдържание отразява мъдростта, синтезирана в мисълта на Конфуций: „Чувам и забравям, виждам и запомням и правя и разбирам.“ Изразяват го и превърналите се в педагогическа максима думи на френския педагог реформатор Селестен Френе: „За да се научи нещо, то трябва да се преживее.“ 
Включването на ученика в съответно действие и своеобразното преживяване на извършеното се осъществява много резултатно в игровата дейност.

УРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литератураУРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литератураУРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литератураУРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литератураУРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литератураУРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литература УРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литература УРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литератураУРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литератураУРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литератураУРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литература УРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литератураУРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литература УРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литература УРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литератураУРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литература УРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литература УРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литератураУРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литератураУРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литература УРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литература УРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литератураУРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литература УРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литератураjquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

ЧАСТИ НА РЕЧТА И ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО - ОТКРИТ УРОК ПО БЕЛ, представен от Ваня Мутафчева - главен учител по Български език и литература.

На 29.02.2016 година в кабинет 306 на СОУ „Димитър Благоев“- град Доспат, се проведе интерактивен открит урок по Български език и литература от Ваня Мутафчева, главен учител по Български език и литература, с учениците от 5 клас. На урока присъстваха и учениците от 6 клас. 

BEL_otkrit urok (1) BEL_otkrit urok (2) BEL_otkrit urok (3) BEL_otkrit urok (4) BEL_otkrit urok (5) BEL_otkrit urok (6) BEL_otkrit urok (7) BEL_otkrit urok (8) BEL_otkrit urok (9) BEL_otkrit urok (10) BEL_otkrit urok (11) BEL_otkrit urok (12) BEL_otkrit urok (13) BEL_otkrit urok (14) BEL_otkrit urok (15) BEL_otkrit urok (16) BEL_otkrit urok (17) BEL_otkrit urok (18) BEL_otkrit urok (19) BEL_otkrit urok (20) BEL_otkrit urok (22) BEL_otkrit urok (23) BEL_otkrit urok (24) BEL_otkrit urok (25) BEL_otkrit urok (26) BEL_otkrit urok (27) BEL_otkrit urok (28) BEL_otkrit urok (29) BEL_otkrit urok (30) BEL_otkrit urok (31) BEL_otkrit urok (32) BEL_otkrit urok (33) BEL_otkrit urok (34) BEL_otkrit urok (35) BEL_otkrit urok (21) visual lightboxby VisualLightBox.com v5.9


начало

Анелия Каменова  -  04.11.2016г.,  ІV час, 10б клас,  кабинет 307, ИТ , презентация на тема:

Създаване на презентация  -  представена от преподавател: А.Каменова;

Открит урок по ИТ - Анелия Каменова Открит урок по ИТ - Анелия Каменова Открит урок по ИТ - Анелия Каменова Открит урок по ИТ - Анелия Каменова Открит урок по ИТ - Анелия Каменова Открит урок по ИТ - Анелия Каменова Открит урок по ИТ - Анелия КаменоваОткрит урок по ИТ - Анелия Каменова visual lightboxby VisualLightBox.com v5.9


начало

Евелина Милушева – 16.12.2016г., ІІІ час, 9а клас, кабинет 306, Информатика – интерактивен урок на тема: Въпроси и задачи върху раздел КС и ИС  

otkrit_urok_Informatika (8)otkrit_urok_Informatika (7)otkrit_urok_Informatika (2)otkrit_urok_Informatika (9)otkrit_urok_Informatika (12)otkrit_urok_Informatika (6)otkrit_urok_Informatika (16)otkrit_urok_Informatika (11)otkrit_urok_Informatika (14)otkrit_urok_Informatika (13)otkrit_urok_Informatika (17)otkrit_urok_Informatika (19) otkrit_urok_Informatika (20) otkrit_urok_Informatika (21)otkrit_urok_Informatika (25) otkrit_urok_Informatika (26) otkrit_urok_Informatika (27)otkrit_urok_Informatika (30)otkrit_urok_Informatika (32) otkrit_urok_Informatika (33) otkrit_urok_Informatika (34) otkrit_urok_Informatika (35) otkrit_urok_Informatika (36)otkrit_urok_Informatika (38) otkrit_urok_Informatika (39) otkrit_urok_Informatika (40) otkrit_urok_Informatika (41) otkrit_urok_Informatika (42) otkrit_urok_Informatika (43) otkrit_urok_Informatika (44) otkrit_urok_Informatika (45)otkrit_urok_Informatika (48) otkrit_urok_Informatika (49) otkrit_urok_Informatika (50) otkrit_urok_Informatika (51)otkrit_urok_Informatika (53) visual lightboxby VisualLightBox.com v5.9

начало

Веселинка Соколова -  27.11.2015г., ІІІ час, 11а клас, конферентна зала – презентация на тема: Основни понятия в статистиката – представена от ученика  Ефрем Чаушев;

otkrit_urok_matematika_Sokolova otkrit_urok_matematika_Sokolova otkrit_urok_matematika_Sokolova otkrit_urok_matematika_Sokolova otkrit_urok_matematika_Sokolova otkrit_urok_matematika_Sokolova visual lightboxby VisualLightBox.com v5.9


начало

Милен Танев - 20.11.2015г., ІІІ час, 7 клас, Математика, тема: Сбор на ъглите в триъгълник –   преподавател: М. Танев.

otkrit_urok_matematika_Tanev otkrit_urok_matematika_Tanev otkrit_urok_matematika_Tanev otkrit_urok_matematika_Tanev otkrit_urok_matematika_Tanev otkrit_urok_matematika_Tanev otkrit_urok_matematika_Tanev otkrit_urok_matematika_Tanev otkrit_urok_matematika_Tanev otkrit_urok_matematika_Tanev otkrit_urok_matematika_Tanev visual lightboxby VisualLightBox.com v5.9


начало

 

ightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКРИТ УРОК ПО АСТРОНОМИЯ В СОУДимитър Благоев“, град Доспат

ou_astronrmia (3)ou_astronrmia (4)ou_astronrmia (1)ou_astronrmia (2)
На 30.09.2015 година в конферентната зала на СОУ „Димитър Благоев“, град Доспат се проведе открит урок на тема „Космоса, реалност и бъдеще“  с ученици от 10 и 11 клас. Основен лектор беше гостът от САЩ  Маргарет Скърлет – специалист по космически изследвания към НАСА, работи същевременно в компанията БОИГ направление космически апарати и совалки.
Чрез презентация, г-жа Скърлет запозна любознателната аудитория с изграждането, функционирането и системата на управление на международната космическа станция. Лекцията завърши с дискусия. На учениците бяха раздадени рекламни материали и стикери. Всички бяха почерпени със сладолед, който се доставя на космонавтите.
Тази среща беседа се организира от Емил Хавальов, директор на СОУ “Димитър Благоев“, фондация „Динамис“ с ръководител Гроздан Стоевски и международната организация ЕСИР.
На 20.10.2015г. от 14,00 часа е предвиден 6-ти заключителен семинар обучение с преподавателите от СОУ “Димитър Благоев“ и лектори от САЩ. Основен лектор ще бъде Джон Кели – началник на Регионален инспекторат на образованието в щата Тексас, САЩ  и бизнесменът Калвин Сони. Основни теми ще бъдат: Работа в екип; Лидерство; Работа с ученици сос СОП. След семинара ще бъдат връчени и сертификати на участващите.
visual lightboxby VisualLightBox.com v5.9

Image Slideshow Software by WOWSlider.com v2.0