Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи
Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда
Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда


 

Проект BG05M2ОP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Дейност 3. Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие
Дейност 5. Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта
Дейност 6. Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училища по проекта


 

НП „ИКТ в предучилищното и училищно образование“  електронен дневник, интернет свързаност

 


 

Обучение по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на тема: „Иновативно училище“

- Обучението е част от кампания октомври 2020г. – октомври 2021г. по проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

СУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат, е едно от 260 училища в страната, което спечели държавно финансиране за изграждане на СТЕМ център в размер на 50 000лв.
Като учебна програма STEM е основана на идеята за фокусирано обучение по четирите направления – наука, технология, инженерство, математика – в интердисциплинарен и приложен подход.
Чрез интегриране на дейностите по STEM в учебните области на учениците се предоставя възможност за развитие на умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се прагматична и технологична среда. Уменията, разработени чрез STEM им осигурява стабилна основа за успех, както в училище, така и в реалния живот. Учениците развиват ключови умения като:
Творческо мислене;
Критичен анализ;
Работа в екип;
Инициатива;
Общуване;
Математическа грамотност.

STEM базираното обучение може да започне в най-ранна детска възраст. Ключовото при STEM е, че всички обучителни дейности се базират на намирането на решение на проблеми от реалния свят и акцентира върху ученето, основано на проекти.

 


Схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема  "Училищен плод"  и Схема  "Училищно мляко"  с  финансовата подкрепа на Европейския съюзПроект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН)

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая

От м. януари 2020 г. в училище стартира изпълнението на Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).


 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 


 

 

 

ОЩЕ ТРИ СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТА В СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“, ГРАД ДОСПАТ:

„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” - МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ШКАФЧЕТА”- 4 500 ЛЕВА

- Иновативното СУ „Димитър Благоев“ е едно от малкото училища в Смолянска област с одобрено проектно предложение към МОН по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Осигуряване на ученически шкафчета“. Закупени са ученически шкафчета за учениците от начален и прогимназиален етап/1-7клас/. В тях учениците могат да съхраняват учебниците си, учебните комплекти и помагала и други материали, необходими за осъществяването на образователния процес, както и екипи за физическо възпитание и лични вещи. Всеки ученик може да постави и подреди учебниците, пособията и помагалата и да организира личното си пространство естетически.
Основната цел на проекта е да се олекотят раниците на учениците, а целодневното обучение да бъде по-ефективно и организирано.

уч шкафчета (1) уч шкафчета (14) уч шкафчета (15)уч шкафчета (6) уч шкафчета (16) уч шкафчета (4)уч шкафчета (9)уч шкафчета (8)уч шкафчета (10) уч шкафчета (11) уч шкафчета (13) jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9


Осигуряване на съвременна образователна среда” - Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” - 9987.87лв. - „УЧИМ, ТВОРИМ И ИГРАЕМ”

Средствата по проекта ще помогнат за оборудване на стая по интереси, в която децата да се чувстват в свой детски свят, заобиколен с игри, герои от приказки, предмети. Чрез заниманията по интереси в оборудваната за тази цел стая, учениците ще разгръщат интелектуалния и творчески потенциал и всеки ще може да избере предпочитаната игра или област на изкуството. Така учениците получават сериозни познания, събужда се желанието за изява и се насърчават естествените им заложби, без да се отнема от радостта и неповторимия поглед към света. Изграждат се трайни човешки и житейски ценности като се поддържат високи стандарти във всички сфери на целодневното обучение.

УЧИМ, ТВОРИМ И ИГРАЕМ (7)УЧИМ, ТВОРИМ И ИГРАЕМ (11)УЧИМ, ТВОРИМ И ИГРАЕМ (9)УЧИМ, ТВОРИМ И ИГРАЕМ (13)

 

„Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общинските училища за 2018 г.” – 14 000 лв. - Като част от създаване на единна образователна среда за всеобхватно обучение, изградената безжична мрежа ще осигури възможност за гъвкав достъп до интегрирани услуги, свързани с комуникация, сигурност, достъп до база данни, мултимедийни файлове, интерактивно съдържание и др.

 

jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9

Продължават дейностите по Проект „Твоят час"...

.... снимков материал

.... снимков материал

 

 

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА

Творчески изяви по Проект „Твоят час“-2017/2018

.... снимков материал

....още снимков материал

 

 

 


 

Творчески изяви по Проект „Твоят час“ - учебна 2016/2018

Междинната изява по Проект „ ТВОЯТ ЧАС “ в СУ „Димитър Благоев“, град Доспат, се превърна в един духовен и творчески празник за учениците и обществеността. ... снимков материал


 

„ТВОЯТ ЧАС“ и учениците от начален етап ... снимков материал

 

„ТВОЯТ ЧАС“ и учениците от гимназиален и прогимназиален етап ... снимков материал

 

Учениците от клуб „Художествено слово“ и клуб „Да опознаем родното “ проведоха вълнуваща среща с писателя Красимир Плявов. .... прочети още 

В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС). 

В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. В началото на ноември в СУ „Димитър Благоев“ стартира проект ТВОЯТ ЧАС. jquery lightbox google mapby VisualLightBox.com v5.9