ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ "КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"


75 МИЛИОНА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ

На 17 февруари 2012 г. министър Сергей Игнатов откри пресконференция, на която бе представен проект „Квалификация на педагогическите специалисти”, изпълняван от Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието.

Справка за обучаемите по видове обучения в СОУ "Димитър Благоев", град Доспат

Вид обучение Брой обучаеми
I. Едногодишно специализирано обучение във висши училища за придобиване на
I.3. допълнителна квалификация учител по информатика и информационни технологии 1
ІІ.1. Насърчаване и подкрепа на професионално развитие на изявени педагогически специалисти по направления
II.1.4 изобразително, театрално, танцово изкуство и музика 1
ІІІ. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:
ІІІ.2. за работа в интеркултурна среда 2
III.3. за работа с деца и ученици със СОП 4
III.4. за оценяване постиженията на учениците 7
III.5. за превенция на училищното насилие, агресията и други. 2
III.6. „младши учители/възпитатели”, ”главни учители/възпитатели” и учители завърнали се след продължителен отпуск/прекъсване
III.6.2 главен учител или главен възпитател 2
Всички 19

 

СПИСЪК на педагогическите специалисти, заявили желание за включване в обучения по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”

 

 

Image Slideshow Software by WOWSlider.com v2.0