ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА


  • Седмична програма за I учебен срок ...

  • Дневен режим ...

  • График за работа на класните ръководители с родители ...

  • График за провеждане на консултации ...

  • График за провеждане на изпитна сесия за учениците на самостоятелно обучение ....

  • ГРАФИК ЗА ЧАС НА КЛАСА ...

  • ГРАФИК ЗА МОДУЛ "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ" .... 1стр., 2стр. ...