УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ:

Интересувайте се колкото е възможно по-често от успехите и поведението на Вашите деца! Учителите са ваши помощници във възпитанието и изграждането им като личности! Поддържайте непрекъснато връзка с класния ръководител! Само по този начин, в тясно сътрудничество между родители и училище, ще бъдете спокойни за Вашите деца!

Вашето дете има възможност:

Да избира предмети, които да изучава в часовете по задължителноизбираема подготовка /ЗИП/ и свободно избираема подготовка /СИП / извън държавно- образователното изискване /ДОИ/

· Да бъде избиран за член на Ученическия съвет – орган на ученическото самоуправление, партньор на учителския колектив и училищното ръководство

· Да работи в Ученическото радио или да подава теми и материали за радиопредавания, заявки за музикални поздрави и др.

· Да спортува в модерните физкултурен салон и фитнес зала, залата за тенис на маса и на спортните площадки, с единственото задължение да е в спортно облекло

· Да ползва безплатно училищната библиотека за библиографски справки по желани теми, учебни материали, научни списания и периодика

· Да получава стипендия (за отличен успех или социална) при определени условия

· Да получава свободен безплатен достъп до компютърните зали на гимназията в извънучебно време

· Да получава медицинска помощ, специализирани консултации и знания по здравни проблеми при медицинското лице в гимназията

· Да бъде ритмично изпитван, оценяван по предварително утвърдени критерии като писмените изпитвания се провеждат по предварително утвърден график

· Да ползва консултации по график за учебните предмети, по които среща затруднения

.

   

 

Ваше задължение е:

 • да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
 • да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището, при записване на ученика; да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;
 • редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;
 • да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.

 

 

Вие имате право:

 • периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;
 • да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • да участват в родителските срещи;
 • да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
 • да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
 • да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;
 • да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

 

 

Детето ще израсте щастливо ако му казвате:

1. Сега ми е нужна помощта ти - или - докато с теб заедно направим това, разкажи ми какво се е случило.

2. Поплачи си – ще ти олекне!

3. Ти си такъв умник, юнак, също като баща си (или майка си)!

4. Аз те обичам, ти си добър и умен, но сега съм огорчен от твоето поведение и се чувствам зле.

5. Днес си се справил по-добре от вчера, защото си се постарал!

6. Ние те чакахме да си дойдеш! Какво щастие е, че те има! Какво бихме правили без теб!

7. Ние те обичаме, разбираме и се надяваме на теб!

8. Интересно ни е да чуем мнението ти.

9. Както ти се отнасяш към хората, така и те ще се отнасят към теб. Ако ти ги обичаш и разбираш и те ще ти отвърнат със същото.

10. Хайде да видим как това може да стане по-добре! Да опитаме още веднъж!

11. Избирай приятелите си сам и помни, че всичко в живота ти зависи от теб!