ЗА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ :

МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ НА УЧЕНИКА тук

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

РАЗДЕЛ УЧЕНИЦИ

Чл.57.Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно – възпитателния процес.
Чл.58./1/.Ученикът има право да:
1.Избира училището, профил на обучение, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми;
2.Участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности;
3.Получава от учителите информация по въпросите, свързани с неговото обучение;
4.Получава от учителите и от други длъжностни лица информация и консултации по професионалното му развитие;
5.Получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка ;
6.Получава индивидуална помощ от учителите, съобразно специфичните си педагогически потребности;
7.Бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности;
8.Бъде защитен от училището, инспектората по образование и от Министерството на образованието и науката при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права;
9.Дава мнения и предложения пред директора на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната дейност на училището.
10.Ползува безплатно училищната материално – техническа база в учебно време, както и в извън учебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището.
11.Бъде поощряван с морални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищна дейност;

/2/. Ученика няма право да:
1.Отсъствува от учебни занятия без уважителни причини;
2.Участвува в хазартни игри;
3.Да пуши;
4.Да употребява наркотични средства и алкохол;
5.Да участвува в политически партии и организации до навършване на 18 годишна възраст;
6.Накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя;
7.Създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения;
8. Да унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психично насилие върху тях;
9. Да носи хладни и огнестрелни оръжия и да застрашава живота и здравето на другите ученици;
10.Да ползва мобилен телефон по време на учебните часове.
11.Ученик,който унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо или психическо насилие върху тях,свързано с религиозни,етнически и полови различия,се наказва съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
Чл.59.Ученикът е длъжен да:
1.Изпълнява задълженията си , определени с ППЗНП и с този правилник;
2.Съхранява авторитета на училището и развива училищните традиции;
3.Да не унижава личното достойнство на съучениците си и да не упражнява физическо и психическо насилие върху тях,свързано с религиозни,етнически и полови различия.
4.Носи личната си карта в училище и извън него.
Чл.60./1/. Ученикът може да отсъствува от училище по уважителни причини:
1.При предоставяне на медицинска бележка;
2.До 3 дни в една учебна година с писмено уведомление от родителя;
3.До 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя;
4.
Чл. 61./1/. Отсъствието на ученик от учебен час без уважителни причини е не извинено отсъствие.
/2/. Закъснение до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час не извинено отсъствие.
/3/. За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета директорът на училището по предложение на ПС определя със заповед условията и редът за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок или учебната година;
/4/. В случаите по алинея 3 ученика повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това;
/5/. Учениците, освободени по здравословни причини от изучаването на учебния предмет “Физическо възпитание и спорт” присъстват в този час.
Чл.62. За допуснати отсъствия класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.
Чл.62 б/1/.В края на всяка учебна година класния ръководител изготвя характеристика за всеки ученик,в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазване на училищната дисциплина.В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика.Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.
/2/.При завършване на средно образование класния ръководител изготвя цялостна характеристика,която е неразделна част от дипломата за средно образование.
/3/.Характеристиката се изготвя и в случаите на преместване на ученика в друго училище.
Чл. 63./1/. За неизпълнение задълженията си, определени с ППЗНП и с този правилник, ученикът се наказва с:
1.Забележка- за допуснати 5 не извинени отсъствия.
2.Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време – при 10 неизвинени отсъствия.
3.Предупреждение за преместване в друго училище- за допуснати 15 не извинени отсъствия..
3.Преместване в друго училище до края на учебната година- за допуснати над 15 не извинени отсъствия .
4.Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16 годишна възраст – за допуснати над 15 не извинени отсъствия.
/2/. Дейностите в полза на училището по ал.1, т. 2 не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство. Видовете дейности се уреждат с правилника за дейността на училището.
/3/ Когато ученикът се яви на училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник или на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.
/4/ Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.
/5/ При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник и правилника за дейността на училището, освен наказание по ал.1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.
/6/ Освен налагането на наказание по ал.1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности с оглед недопускане на нарушения и отпадане от училище.

/7. Наказание по ал. 1, т.1 се налагат със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по т.2,3,4 със заповед на директора по предложение на Педагогическия съвет.
/8. Преди налагане “наказание” по ал.1 кл. ръководител е длъжен да уведоми родитела или настойника на ученика и за извършеното нарушение и дирекция Социално подпомагане по местоживеенето му за извършеното нарушение.
/9. Преди налагане на наказанието по ал. /3/ ученикът има право да бъде информиран и консултиран от представител на дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене на ученика с цел защита на неговите права и интереси.
/10 Директорът е длъжен преди налагане на наказанието по ал.1 т.1 или 2 да изслуша ученика и да провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението.
/11 Наказанието по ал. 1 т.3 или 4 се налага като крайна мярка при тежки нарушения. Педагогическия съвет обсъжда доклада на класния ръководител за извършеното нарушение и изслушва ученика или определен от него учител или друг ученик. На заседанието на Педагогическия съвет може да присъства и родителят или настойникът на ученика.
/12 В заповедта на директора издадена по реда на ал. 2 се посочват видът на наказанието и причините за налагането му.
/13 Наказанието по ал. 1, т.3 или 4 влиза в сила от началото на следващата учебна година в случай, че е наложено до 30 учебни дни преди края на учебните занятия.
/14 Наказанията по ал.1 се заличават с изтичане на съответната учебна година. Наказанието по ал.1 т.1 или 2 може да се заличи и предсрочно по реда на ал. 2.
/15. Наказанията и тяхното заличаване се вписват в ученическата книжка и в дневника на класа.
/16. Ученик, наказан по ал.1 т.4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на Началника на инспектората на образованието на Министерството на образованието и науката. След заличаване на наказанието ученикът може да продължи обучението си в училището, в което е преместено.
/17. Заповедите на директора за налагане на наказанията по ал.1 могат да се обжалват пред Министъра на образованието и науката.
Чл.63а/1/.Наказанията и мерките са срочни.
/2/.Видът и срокът на наказанията се определят,като се отчитат видът,тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.
Чл.63б/1/При допуснати 25 извинени отсъствия класния ръководител уведомява писмено родителите на ученика.
/2/.При допуснати 50 извинени отсъствия класния ръководител провежда разговор в присъствието на директора и ученика с родителите на ученика за превантивни мерки.
/3/.При допуснати 100 извинени отсъствия на ученика се отправя устно предупреждение”забележка” и се уведомяват родителите.
Чл.64. Наказанието по чл. 63 , ал.1 т.4 не се налага на ученик от последния гимназиален клас.

 

.

 


 

Интернет е част от реалния свят

Интернет е едно от изобретенията, които коренно промениха света и начина на живот на хората. Никога преди Интернет не сме имали възможността така лесно и свободно да общуваме практически с целия свят, да търсим и намираме с такава скорост нужната ни информация, да пишем, да рисуваме, да създаваме и публикуваме снимки и видеофилми, да композираме музика и да покажем всичко сътворено от нас на толкова широк кръг хора, колкото пожелаем.

За някои обаче Интернет е още едно оръжие за нараняване на другите. Понякога това става неволно - като качим текст, снимка или видеоклип, които могат да обидят или да дискредитират някого. Понякога това е шега, друг път изглежда лесен и по-безопасен начин да си го върнем на другиго. Но общуването през Интернет е също толкова реално, колкото и във физическия живот и обидата може да бъде също толкова силна.

А идеята, че никой не може да разбере, че аз съм сложил това в Интернет, е напълно наивна. Анонимност няма - всяко действие оставя следи.
За да можем да използваме всички прекрасни възможности, които Интернет ни дава, без да се страхуваме, че може да ни се случи нещо неприятно или нежелано, трябва да спазваме простото правило да не правим в Интернет нещо, което не бихме направили в риалния живот.
А ако смятате, че някой нарушава това правило, на ваше разположение е винаги и Горещата линия за подаване на сигнали за незаконно и вредно за деца съдържание в Интернет – http://web112.net.