Прием

План-прием на СУ „Димитър Благоев“ за 2023/2024 година

8-ми клас

Профил „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“
Профил „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“

профилиращи предмети

 • Информатика и  Информационни технологии
 • Български език и литература
 • Английски език

Срок на обучение – 5 години

Балообразуващи предмети

 • Резултати от НВО (2*БЕЛ + 2*МАТ) + макс.сбор точки от свидетелството съгласно скалата (1*ИТ+1*ЧЕЗ)
Професия „Приложен програмист“
Професия „Приложен програмист“

код 4810301, специалност: „Приложно програмиране“

 • Информатика и  Информационни технологии
 • Български език и литература
 • Английски език

Срок на обучение – 5 години

Балообразуващи предмети

 • Резултати от НВО (2*БЕЛ + 2*МАТ) + макс.сбор точки от свидетелството съгласно скалата (1*М+1*ИТ)

І. Образуване на бала за прием след седми клас:
1. Оценяването на учениците, участващи в националното външно оценяване (НВО), се извършва само в точки. Максималният брой точки, който може да получи ученик е- по български език и литература- 100 т., по математика- 100 т.
2. Образуването на бала за прием след седми клас включва:
2.1. Резултатите от националното външно оценяване.
2.2. Оценките по два учебни предмета от свидетелството за основно образование седми клас, превърнати по скала в точки – в съответствие с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование след VII клас в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование след VII клас

ТОЧКИ

Отличен (6)

50

Много добър (5)

39

Добър (4)

26

Среден (3)

15

3. Максималният брой точки при балообразуването, който може да получи ученик, е 500.
4. Съгласно утвърдения държавен план-прием за област Смолян, възможните варианти за образуване на максимален бал са следните:

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ:

МАКС. СБОР ТОЧКИ ОТ НВО ИЛИ НВО + ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИ:

МАКС. СБОР ТОЧКИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО СЪГЛАСНО СКАЛАТА:

МАКСИМАЛЕН БАЛ:

ПРОФИЛ:

СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

2 х Български език и литература (200т.) + 2 х Математика (200т.)

400 т.

I-ви предмет –1 * ИТ(50т.) + II-ри предмет  1 * ЧЕз– (50т.) = 100 т.

500 т.

ПРОФЕСИЯ:

ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ,

КОД 4810301

СПЕЦИАЛНОСТ –“Приложно програмиране“

 

2 х Български език и литература (200т.) + 2 х Математика(200т.)

400 т.

I-ви предмет – 1 * М (50т.) + II-ри предмет – 1 * ИТ (50т.) = 100 т.

500 т.

 

5. БАЛЪТ НА УЧЕНИК, КОЙТО НЕ СЕ Е ЯВИЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ИЛИ ПО МАТЕМАТИКА, СЕ ФОРМИРА ПО РЕДА НА т.4, КАТО РЕЗУЛТАТЪТ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ПРЕДМЕТА, ПО КОЙТО НЕ СЕ Е ЯВИЛ, СЕ ПРИЕМА ЗА НУЛА ТОЧКИ.

6. Независимо от резултатите от националното външно оценяване и от изпита/изпитите за проверка на способностите, учениците участват в класирането с подредени от тях желания, като подават заявление.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС!!!

ПРИЕМЪТ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ КЛАСИРАНЕ ПО ДОКУМЕНТИ.

Необходими документи за кандидатстване и класиране:

 • Заявление за участие в класиране – по образец на училището
 • Свидетелството за завършено основно образование (VII клас)
 • Медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика

1-ви клас

  Записване на учениците  за 1-ви клас в деловодството на учебното заведение.
     Необходими документи:
                1. Заявление по образец.
                2. Удостоверение за предучилищна подготовка.
                3. Медицински картон.