Дейност 1:

Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи
Дейност 2:

Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда
Дейност 3:

Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда