Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” - СУ Димитър Благоев - град Доспат

СУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат, е едно от 260 училища в страната, което спечели държавно финансиране за изграждане на СТЕМ център в размер на 50 000лв.

Като учебна програма STEM е основана на идеята за фокусирано обучение по четирите направления – наука, технология, инженерство, математика – в интердисциплинарен и приложен подход.

Чрез интегриране на дейностите по STEM в учебните области на учениците се предоставя възможност за развитие на умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се прагматична и технологична среда. Уменията, разработени чрез STEM им осигурява стабилна основа за успех, както в училище, така и в реалния живот. Учениците развиват ключови умения като:

Творческо мислене;

Критичен анализ;

Работа в екип;

Инициатива;

Общуване;

Математическа грамотност.

STEM базираното обучение може да започне в най-ранна детска възраст. Ключовото при STEM е, че всички обучителни дейности се базират на намирането на решение на проблеми от реалния свят и акцентира върху ученето, основано на проекти.

Умения

Публикувано на

май 20, 2023