Проект BG05M2ОP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Дейност 3.

Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие


Дейност 5.

Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта


Дейност 6.

Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училища по проекта

Умения

Публикувано на

май 20, 2023